Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Numer KRS: 0000234740

Statut

19 lutego 2019 r.

STATUT
FUNDACJI DOBRZE ŻE JESTEŚ

§1.

 1. FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Ewę Stankiewicz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Jolanty Szymskiej we Wrocławiu za numerem repertorium A nr 1250/2005 z 5 maja 2005 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Jej powstanie i działalność zasadza się na bazie chrześcijańskiego systemu wartości wiary i poszanowania człowieka.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicieli.
 4. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 7. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 9. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu, a także na pracy zatrudnionych pracowników.
 10. Fundacja używa pieczęci z napisem FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ.

§3
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest:
a) Udzielanie osobom ciężko chorym i umierającym wsparcia duchowego, psychicznego, społecznego i organizacyjnego, a także opieki wspomagającej opiekę medyczną.
b) Udzielanie pomocy rodzinom i bliskim osób chorych i umierających.
c) Tworzenie wolontariatu w szpitalach.
d) Wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania.
e) Wspieranie rekonwalescencji i powrotu do dobrego życia osób, które zetknęły się z chorobą.
f) Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej.
g) Promocja i organizacja wolontariatu.
h) Promocja zdrowia.
i) Propagowanie idei dawstwa szpiku – organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób.
j) Ochrona środowiska. Recykling.
k) Integracja społeczna. Aktywizacja społeczna, zawodowa i środowiskowa. Rozwój społeczności lokalnych.
l) Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
m) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
n) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
o) Kształtowanie i promocja wartościowych postaw człowieka.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Tworzenie zorganizowanych zespołów wolontariuszy wspierających pacjentów szpitali na oddziałach „ciężkich” (o dużym wskaźniku umieralności).
b) Monitorowanie i – w miarę możliwości – utrzymywanie ciągłości pracy utworzonych zespołów wolontariuszy.
c) Tworzenie i zapewnienie funkcjonowania „Punktów Pomocy” przy szpitalnych oddziałach „ciężkich” zwłaszcza hematologii i onkologii, na przykład przy Klinice Hematologii we Wrocławiu dla ludzi, którzy potrzebują umocnienia i kontaktu z drugim człowiekiem w obliczu śmierci i bólu rozstania z bliskimi. Dla osób zderzonych z koniecznością walki z chorobą. Dla wszystkich, którzy muszą nauczyć się funkcjonować w nowych, obcych warunkach.
d) Tworzenie, prowadzenie i utrzymanie przyjaźnie urządzonych wnętrz „Przyjaznych Poczekalni” – będących bazą Punktów – przypominających pokój domowy, w którym będzie można poczekać na wyniki badań, poczytać książkę, napić się herbaty, porozmawiać z drugim człowiekiem.
e) Zapewnienie – w miarę możliwości – całodobowej opieki psychologicznej i duchowej pacjentom szpitala i przychodni oraz ich rodzinom i bliskim.
f) Mobilizowanie i integrowanie rodzin chorych i ich bliskich w celu wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.
g) Gromadzenie i udzielanie informacji ułatwiających funkcjonowanie w chorobie. Prowadzenie bazy danych: np. sprzętów ułatwiających życie chorego w domu.
h) Pozyskiwanie wolontariuszy (w tym również księży i psychologów) do wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na rzecz zapewniania funkcjonowania Fundacji.
i) Organizowanie szkoleń wolontariuszy, a także wszelkich szkoleń, spotkań, konferencji, sympozjów naukowych służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji.
j) Organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych.
k) Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą.
l) Opracowywanie, druk i dystrybucja wszelkich materiałów, w tym informacyjnych i edukacyjnych, związanych z działalnością Fundacji i jej celami. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych.
m) Wsparcie pozamedyczne dla potencjalnych dawców i biorców szpiku oraz ich rodzin.
n) Organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i wykładów na temat specyfiki leczenia metodą szpiku i ich konsekwencji.
o) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się propagowaniem idei dawstwa szpiku i pomocą chorym.
p) Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych.
q) Propagowanie założeń Fundacji.
r) Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe.

3. Formy działania:
a) Działalność nieodpłatna wymieniona w §3 pkt. 2
b) Działalność odpłatna:
– w zależności o zaistniałych potrzeb Fundacja może prowadzić działalność niedochodową – częściowo odpłatną realizującą cele Fundacji. Np. w razie potrzeby (tam, gdzie w Szpitalach brak podstawowej infrastruktury) – Fundacja może powołać i zapewnić funkcjonowanie „barku” w Punktach, w ograniczonym wymiarze (działalność niedochodowa – częściowo odpłatna). Działalnością częściowo odpłatną może być m.in. także działalność wydawnicza, czy organizowanie targów i wystaw. Również akcje charytatywne, imprezy artystyczne i kulturalne mogą być prowadzone w ramach działalności odpłatnej.

W ramach działalności odpłatnej Fundacja może powoływać i prowadzić sklepy/kiermasze charytatywne, zbiórkę darów, handel rzeczami, dziełami artystycznymi materialnymi i niematerialnymi, wymianę lub handel usługami, naprawy, renowacje, przerabianie artystyczne rzeczy oraz wyrabianie artystycznych przedmiotów. Sklepy/kiermasze charytatywne mogą być prowadzone w partnerstwie z innymi organizacjami. Mogą także mieć charakter ośrodków integrujących wolontariuszy oraz lokalną społeczności, a także ośrodków inicjujących lokalny system recyklingu lub będący uczestnikiem tego systemu. Działalność sklepów/kiermaszów ma docelowo wspierać cele statutowe Fundacji.

c) Działalność gospodarcza: Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§4
MAJĄTEK FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 złotych wniesiony przez fundatorkę oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Majątek Fundacji pochodzi z następujących źródeł:
a) Darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy.
b) Odsetek bankowych od posiadanego kapitału.
c) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych.
d) Dochodów ze zbiórki i imprez publicznych.
e) Dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej.
f) Innych źródeł prawnie dozwolonych.

3. Cały uzyskany przez Fundację dochód przeznaczony będzie na cele statutowe oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

§5
FUNDACJA NIE MOŻE:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowych działań.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§6
ORGANY FUNDACJI

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji.

ZARZĄD

2. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorka.
4. Fundatorka powołuje Prezesa Zarządu i jego zastępcę spośród członków Zarządu. Prezes Zarządu jest jednocześnie prezesem Fundacji.
5. Członkostwo Fundatorki w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez nią rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatorki w Zarządzie Fundacji.
6. Zarząd powołany jest na okres 3 lat. Jeżeli po upływie trzyletniej kadencji nowy zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy zarząd.
7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
9. Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatorki, każdego członka Zarządu lub 1/3 członków Rady Fundacji.
11. Na posiedzeniu Zarządu musi być Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu.
12. Fundatorka może odwołać cały Zarząd lub któregokolwiek z jego członków w każdym czasie.
13. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatorkę.
14. Fundatorka może powołać i odwołać Dyrektora Fundacji. Wskazane jest by Dyrektor Fundacji był Członkiem Zarządu.
15. Fundatorka może powołać i odwołać Zastępcę Dyrektora Fundacji na wniosek Dyrektora.
16. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

RADA

17. Rada fundacji składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorka.
18. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Rady lub upoważnionego przez Prezesa Rady – Zastępcę Prezesa Rady.
19. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji jej członkowie wybierają Prezesa i Wiceprezesa/ów Rady Fundacji.
20. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek Fundatorki, każdego członka Zarządu lub 1/3 członków Rady Fundacji.
21. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
22. Na posiedzeniach Rady mogą być obecni Fundatorka oraz przedstawiciele Fundatorki, a także członkowie Zarządu.
23. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
24. Członkowie Rady fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
25. Nie można łączyć członkostwa w Radzie fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
26. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
27. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
28. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
29. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatorkę.

§7
ORGANIZAJA FUNDACJI

ZARZĄD

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności:
a) Kieruje działalnością Fundacji.
b) Reprezentuje ją na zewnątrz.
c) Podejmuje decyzje w zakresie:
– działalności statutowej Fundacji,
– dokonywanie zmian w statucie Fundacji, nie naruszających jej podstawowych celów,
– finansów Fundacji,
– zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
– powoływania i ustalania struktury organizacyjnej Fundacji,
– uchwalania programów i planów działania Fundacji
– uchwalania rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
– podejmowania uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
– przyjmowania darowizn, zapisów i spadków.

Dyrektor Fundacji w imieniu Zarządu pełni czynności zarządzająco-wykonawcze. W tym m.in.: zatrudnia pracowników, powołuje i odwołuje decyzją koordynatorów lokalnych oddziałów Fundacji, powołuje i w razie konieczności zamyka nowe oddziały Fundacji (decyzja), podejmuje decyzję o rozpoczęciu, formie i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządza raz w roku plan finansowy, określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności strukturę wydatków z wyodrębnieniem źródeł finansowania. Dyrektor odpowiada za organizacje pracy, dobry stan, bezpieczeństwo, jakość i ciągłość działania wolontariatu FUNDACJI DOBRZE ŻE JESTEŚ, za finansowanie działania i płynność finansową Fundacji.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo, Dyrektor Fundacji jednoosobowo, Z-ca Dyrektora jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w §7 pkt2 może udzielić pełnomocnictwa osobom do reprezentowania Fundacji oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w §7 pkt2 może również powoływać innych pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do reprezentowania Fundacji oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

RADA

4. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad realizacją celów Fundacji.
5. Rada Fundacji zatwierdza bilans oraz sprawozdania z działalności Fundacji.
6. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto podpisywanie umów z członkami Zarządu.

§8
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka uchwałą. W przypadku, kiedy podjęcie decyzji przez Fundatorkę nie jest możliwe, to zmian w statucie również może dokonać Zarząd za zgodą Rady fundacji głosami ¾ w obecności wszystkich członków Zarządu.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Połączenie z inną Fundacją

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel fundacji, decyzję o połączeniu podejmuje Fundatorka uchwałą na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. W przypadku, kiedy podjęcie decyzji przez Fundatorkę nie jest możliwe, to decyzje tę może podjąć Zarząd.

2. Likwidacja Fundacji.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
a) Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
b) Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. W przypadku, kiedy podjęcie decyzji przez Fundatorkę nie jest możliwe, decyzję tę może również podjąć Zarząd za zgodą Rady fundacji w obecności wszystkich członków Zarządu jednomyślnie głosami wszystkich członków Zarządu.
c) Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany będzie, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalności odpowiada cel Fundacji.
d) O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia Ministra Sprawiedliwości.

Chcesz nas wesprzeć?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Partnerzy

Skip to content